#0-14, Mandore Krishi Mandi, Mandore Rd,
Jodhpur, Rajasthan 342007
Customer Care: +91 98850 13257
Ph: +91 82399 82388
Email: Jodhpur@lohiyaagro.com